Privacyverklaring Dubotool

Versie 1.0 d.d. 26-09-2019

Dubotool B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Onze contactgegevens

Dubotool B.V.
Anthonie Fokkerstraat 4
3772 MR Barneveld
M: info@dubotool.nl
W: www.dubotool.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dubotool B.V.  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Dit zal altijd door middel van een mondelinge of schriftelijke overeenkomst zijn die u zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Dubotool B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van nieuwsbrieven of persoonlijke uitnodigingen (relatiebeheer)
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Het factureren van onze uitgevoerde diensten (debiteurenbeheer)
  • Het uitvoeren van betalingen (crediteurenbeheer)
  • Het uitvoeren van een commercieel belang

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Dubotool B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Bewaren van persoonsgegevens
Dubotool B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn de betreffende doelen te bereiken. 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Dubotool B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij wij hiervoor goedkeuring hebben gekregen. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt tijdens de uitvoering van onze overeenkomst en tevens ook voor commerciële zaken na de uitvoering van de overeenkomst. 

 

Cookies of vergelijkbare technieken 

Dubotool B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dubotool B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dubotool.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Dubotool B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens 

Dubotool B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dubotool.nl.